Sf-Caravan Lohenpyrstön kausipaikkaehdot ja -säännöt

Vuokranantaja

 • huolehtii ulkoilulain leirintäalueelle asettamista velvollisuuksista
 • huolehtii yhteisessä käytössä olevien tilojen siivouksesta, kunnossapidosta ja huollosta sekä alueen yleissiivouksesta
 • pitää huolta yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta alueella
 • vastaa isäntätoiminnasta ja alueen henkilökunnasta
 • huolehtii matkailuajoneuvopaikkojen numeroinnista

Kausipaikka velvoittaa vuokralaista

 • tutustumaan alueen järjestyssääntöihin ja noudattamaan niitä
 • tutustuu alueen turvallisuusmääräyksiin ja noudattaa niitä
 • noudattamaan alueisännän ja hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä
 • täyttämään sopimuskauden alussa majoituslain edellyttämän majoituslomakkeen
 • merkitsemään käyntipäiväkirjaan yöpymisajankohdan ja sähkön käytön
 • huolehtimaan matkailuajoneuvoa käyttävän perheenjäsenen ja vieraiden käyttäytymisestä alueella
 • käyttämään suljettua harmaavesisäiliötä. Talvella voi tarvittaessa käyttää avoastiaa
 • pitämään paikkansa siistinä ja vaalimaan koko yhteisen alueen ja yhteisten tilojen siisteyttä. Alueisäntä voi niin katsoessaan siistittää paikan haltijan lukuun – veloituksen päättää hallitus vuosittain

Maksut

 • Kausipaikka- ja muut maksut suoritetaan vuosittain vahvistettavan hinnaston mukaisesti
 • Vuokralainen sitoutuu maksamaan tekemänsä kausipaikkavarauksen eräpäivään mennessä yhdistyksen laatiman laskun mukaan. Mikäli kausipaikkavaraus irtisanotaan tai peruutetaan kesken sopimuskautta, ei maksettuja kausipaikkamaksuja palauteta
 • Entiset maksut tulee olla suoritettuna ennen uutta sopimuskautta

Sähkö

 • Kausipaikalle ensimmäistä kertaa tultaessa ilmoittaudutaan toimistolla, jolloin palvelutoimikunnan jäsen lukee sähkömittarin ja tekee sopimuspaperit
 • Vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokraamansa paikan sähkömaksun, joka maksetaan 1-4 erässä kalenterivuodessa. Vuotuisen maksun tai sen laskutusperusteen vahvistaa yhdistyksen hallitus
 • Vuokralaisen tulee varustaa matkailuajoneuvonsa kiinteillä sähkömittareilla, joiden kuntoa on tarkkailtava
 • Kesävuokralaisen lähtiessä matkalle tms. luetaan sähkömittari alueisännän toimesta. Samoin mittari luetaan palattaessa alueelle takaisin. Talvivuokralainen pitää luotettavaa kirjanpitoa sähkön kulutuksesta.

Kausipaikkasopimus

 • Vuokralainen lunastaa kausipaikan maksamalla kausipaikkamaksut eräpäivään mennessä ja allekirjoittamalla erillisen kausipaikkasopimuksen. Mikäli ajoneuvo on jo alueella ja kausipaikkamaksua ei ole maksettu eikä sopimusta allekirjoitettu, peritään vuorokausi- tai säilytysmaksu sopimuskauden alusta lähtien maksupäivään saakka. Samalla vuokralainen siirtyy varausjärjestelmässä varauslistan viimeiseksi ja voi näin menettää varaamansa paikkansa.
 • Kesäkausipaikkalainen säilyttää etusijansa vanhaan paikkaansa maksamalla tulevan kauden kausipaikkamaksun yhdistyksen lähettämän laskun mukaisesti eräpäivään mennessä.

Kausipaikka oikeuttaa

 • Vapaaseen oleskeluun alueella.
 • Yleisten aluepalveluiden käyttöön (yleinen sauna, suihkut, vesi, jätehuolto)
 • Osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. (vrt. treffit ja muut tapahtumat)

Isäntävuorojärjestelmä

 • Kesäkausipaikkalaiset voivat varata isäntävuoroja yhdistyksen hallituksen vuosittain päättämän isäntävuorojärjestelmän mukaisesti
 • Isäntävuoron varaamisesta on sovittava hyvissä ajoin ennen kauden alkua, jolloin isäntävuoro merkitään isäntävuorokalenteriin
 • Isäntävuoro voidaan hoitaa myös keskinäisin sopimuksin toisen kausipaikkalaisen kanssa. Siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin toimistoon ja tehtävä merkintä isäntävuorokalenteriin
 • Varatun isäntävuoron laiminlyönnistä seuraa yhdistyksen määräämä sanktio

Turvallisuus määräykset

 • Vuokralaisen tulee liittää ajoneuvonsa alueen sähköverkkoon ainoastaan voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisilla liityntäkaapeleilla. Lisäksi tulee tarkistaa vikavirtasuojien toimivuus sekä liitäntälaitteiden kunto
 • Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että hänen matkailuajoneuvonsa nestekaasulaitteet ovat asianmukaisesti huollettu ja koeponnistettu. Alueella vaaditaan nestekaasulaitteiden virallinen koeponnistus kahden (2) vuoden välein
 • Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että hänen matkailuajoneuvossaan tai etuteltassa on helposti saatavilla katsastettu ja voimassa oleva pakkasen kestävä vähintään 2 kg:n käsisammutin, joka on tarkistettava yhden vuoden (1) välein
 • Matkailuajoneuvo- ja vetoauto on sijoitettava paikalle annettujen ohjeiden mukaisesti siten, ettei viereisen paikan ja yleisten teiden käyttö vaikeudu
 • Vetoauto on sijoitettava aisan eteen poikittain
 • Turvavälejä on noudatettava kaikissa tapauksissa
 • Matkailuajoneuvo ja muu vuokralaisen omaisuus tulee olla vakuutettu asianmukaisesti koko sopimuskauden ajan
 • Avotulen teko on sallittu vain niille varatuilla paikoilla
 • Ylimääräiset autot pysäköidään parkkialueille
 • Avotulella toimivien grillien (kaasu/hiili) käyttö ei ole sallittu sisätiloissa tai seinällisissä etuteltoissa
 • Kynttilöitä ei saa jättää valvomatta. Ulkotulet on sammutettava yöksi

 Treffit ja muut tapahtumat

 • Treffien aikana kaikki vapaat kausipaikat ovat yhdistyksen käytössä. Mikäli kausipaikan haltija ei ole ilmoittanut saapumisajankohtaa, paikka voidaan antaa muiden käyttöön
 • Tarvittaessa treffien järjestäjä voi siirrättää matkailuajoneuvot tiheämpään kuitenkin siten että turvavälit otetaan huomioon
 • Vuokralainen sitoutuu alueella järjestettävien tapahtumien tai treffien aikana suorittamaan tapahtuman järjestäjän asettaman tapahtumamaksun, mikäli oleskelee alueella siellä järjestettävän tapahtuman tai treffien aikana

Paikasta luopuminen tai sopimuskauden päättyminen

 • Jos vuokralainen lopettaa kesken kauden, paikkaa ei voi vuokralainen myydä tai vuokrata edelleen jäljellä olevaksi ajaksi, vaan paikka siirtyy yhdistyksen käyttöön. Maksettuja kausipaikkamaksuja ei palauteta. Vuokralainen purkaa rakennelmat ja siistii paikan lähtiessään ja huolehtii, että kaikki maksut on suoritettu
 • Sopimuskauden ylittävältä osalta kausipaikkalainen on velvollinen maksamaan säilytys- tai vuorokausimaksun sen hetkisen hinnaston mukaisesti

Paikan rakentaminen ja kunnostaminen

 • Alueella sallitaan ainoastaan matkailuajoneuvoa varten valmistettuja katoksia, markiiseja ja telttoja
 • Vuokralainen saa vuokranantajan luvalla ja omalla kustannuksellaan rakentaa vuokraamalleen matkailuajoneuvopaikalle kevytrakenteisen pienen terassin ja säilytyslaatikon ja lemmikeille kevyen aitauksen. Vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan poistamaan rakennelmat ja vastaa niiden poistamisesta vuokrakauden päättyessä
 • Kaikki rakennelmat, lavat ja tarvikkeet on vietävä pois kauden loputtua. Jos kausipaikkalainen varaa seuraavalle vuodelle kesäpaikan, voi hän säilyttää tavaransa yhdistyksen osoittamassa paikassa
 • Ennen paikan parantamista ja rakentamista on otettava yhteys vuokranantajaan
 • Vuokralaisen tulee varmistaa vuokranantajalta kausipaikan koko ja turvavälien toteutuminen ennen kuin vuokralainen sijoittaa paikalleen Standby -telttaa
 • Paikkaa voi tasoittaa, sorastaa tai kivetä asiallisesti, mutta paikkamerkkien siirtäminen ja puuston vahingoittaminen ei ole sallittua
 • Kaikki kausipaikalla olevat vuokralaisen rakennelmat ja istutusastiat ovat vuokralaisen omalla vastuulla, kiinteitä istuksia ei sallita

Tietosuoja-asetus ja rekisteriseloste

 • Vuokranantaja käsittelee vuokralainen henkilötietoja tietosuoja-asetuksen ja rekisteriselosteen mukaisesti

Muut ehdot

 • Samaan ruokakuntaan kuulumaton voi majoittua vain isäntäväen läsnä ollessa maksamalla erikseen yhdistyksen määrittämän päiväkäyntimaksun.
 • Kausipaikkasopimus ei anna oikeutta jatkuvaan asumiseen alueella, ilman erikseen yhdistyksen kanssa tehtyä sopimusta.
 • Matkalle lähtiessä vuokralaisen tulee ilmoittaa toimistolle paluupäivä. Siihen saakka paikka on yhdistyksen käytössä. Mikäli vuokralainen palaa ilmoitettua aikaisemmin ja paikka on vierailijan käytössä, vuokralainen sijoittaa matkailuajoneuvonsa vapaalle paikalle odottamaan oman paikkansa vapautumista
 • Matkalle lähtiessä paikalle jäävät tavarat tulee pakata siististi ja sijoittaa siten, että paikka on muiden käytettävissä. Standby -teltan kyseessä ollessa tavarat sijoitetaan sisätiloihin
 • Talvikaudella yleiset saunavuorot ovat keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina. Tilanteen mukaan muutokset mahdollisia, jos vierailijoita on alueella.
 • Tätä sopimusta ei voi siirtää ilman molempien osapuolien suostumusta kolmannelle osapuolelle
 • Mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus. Jos vuokralainen ei varoituksen saatuaan korjaa menettelyään viikon kuluessa, on yhdistyksen hallituksella oikeus päättää vuokralaiseen kohdistettavista kurinpitotoimista. Hallitus voi sääntöjen mukaan erottaa oman yhdistyksensä jäsenen tai vuokralaisen ollessa toisen yhdistyksen jäsen voi hallitus pyytää asianomaiselta yhdistykseltä jäsenensä erottamista laiminlyöntien takia
 • Mikäli vuokralainen laiminlyö oman paikkansa hoidon ja jättää matkailuajoneuvonsa paikalleen sovitun vuokra-ajan umpeuduttua siirtokehotuksesta huolimatta, on vuokranantajalla oikeus poistaa matkailuajoneuvo sopivaksi katsomalleen paikalle alueen ulkopuolelle vuokralaisen kustannuksella
 • Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopua ei neuvotteluteitse synny, ratkaistaan asia vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa
 • Asianosaiset toteavat yhteisymmärryksessä, ettei tässä sopimuksessa ole kysymys kuluttajasopimuksesta, minkä vuoksi oikeuspaikasta on voitu sopia.

Raahessa 23.3.2019
SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ RY/Hallitus

  SF-Caravan Lohenpyrstö

  Tervetuloa SF-Caravan Lohenpyrstöön!

  Lämpimästi tervetuloa Lohenpyrstöön, kauniille merelliselle alueelle Raahen Mikonkariin. Alue tarjoaa rauhallisen ja viihtyisän ympäristön lomanviettoon juuri Sinulle. Lohenpyrstöstä on hieno näköala merelle ja huoltorakennukset saunoineen sijaitsevat aivan rannan tuntumassa. Leirintäalueelta löytyy myös oma uimapaikka, joten voit pulahtaa aaltoihin vaikka suoraan saunan lauteilta.

  Halutessasi muita aktiviteetteja, nähtävyyksiä tai vaikka ostoksille, Raahen keskusta on vain neljän kilometrin päässä. Matka taittuu mukavasti vaikkapa pyöräillen läpi kauniin maalaismaiseman. Lohenpyrstöstä voit lainata polkupyörän matkaasi varten.

  Toivottavasti näemme pian!
  SF-Caravan Lohenpyrstö kuuluu Caravan Huiput ryhmään.